GRANTURI NORVEGIENE

ELEMENTE INTRODUCTIVE

Granturile Norvegiene reprezintă scheme de finanţare nerambursabilă şi îşi propun, ca obiective generale, să contribuie la reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv la întărirea relaţiilor bilaterale dintre Norvegia şi statele beneficiare. Granturile Norvegiene sunt cunoscute şi sub denumirea de "Mecanismul Financiar Norvegian".

Extinderile succesive ale Uniunii Europene din 2004 şi 2007 au însemnat o creştere cu aproximativ 20% a populaţiei UE, însă o creştere a Produsului Intern Brut al Uniunii cu doar 5%. Cu toate că s-au înregistrat progrese importante atât în perioadele de preaderare, cât şi după aderare, se constată că persistă încă diferenţe semnificative între dezvoltările economice şi standardele de viaţă între ţările UE. Astfel, prin contribuţia sa financiară, Norvegia sprijină reducerea disparităţilor, fondurile fiind îndreptate către acoperirea unor nevoi specifice ale ţărilor beneficiare şi, în acelaşi timp, ţinându-se cont de obiectivele generale europene.

Deşi Regatul Norvegiei nu face parte din Uniunea Europeană, Norvegia, împreună cu ţările Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS – respectiv Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) sunt strâns legate de valorile europene şi responsabile în aceeaşi măsură de promovarea egalităţii de şanse, a toleranţei, a securităţii, a sustenabilităţii calităţii mediului şi susţin standarde de viaţă decentă pentru toţi cetăţenii europeni. Trebuie menţionat faptul că ţările AELS fac parte din Spaţiul Economic European şi au încheiat acorduri bilaterale cu Uniunea Europeană, printre care şi înţelegeri privind contribuţii financiare ale acestor state prin scheme de asistenţă nerambursabile acordate statelor membre în care nivelurile de dezvoltare economică sunt mai reduse. Norvegia este principalul contribuitor la Granturile SEE (aproape 96% din totalul alocării EAA, ceea ce pentru perioada de programare 2009-2014 reprezintă 951,3 mil. Euro) şi unic finanţator al Granturilor Norvegiene, în valoare de aprox. 804 mil. Euro în aceeaşi perioadă, ceea ce înseamnă un total de 1,755 miliarde euro pe o perioadă de 5 ani. Fondurile SEE şi Norvegian au debutat în anul 1994, odată cu intrarea în vigoare a Acordului SEE – UE, cu perioade de programare cincinale.

Bugetul alocat fiecărui stat beneficiar a fost calculat în funcţie de populaţia şi PIB pe cap de locuitor al acestuia, astfel încât cele mai mari sume au fost direcţionate către Polonia, pe locul doi fiind România, urmată de Ungaria şi Republica Cehă.

Un obiectiv prioritar al Granturilor Norvegiene îl reprezintă întărirea relaţiilor bilaterale dintre Norvegia şi statele beneficiare. Astfel, toate programele finanţate prin Grant trebuie să cuprindă iniţiative de interes reciproc şi proiecte care să conveargă spre îndeplinirea acestui deziderat şi să aloce o parte din finanţarea fiecărui program în acest sens. Strângerea relaţiilor bilaterale generează avantaje mutuale instituţiilor şi organizaţiilor atât din ţările beneficiare, cât şi din statul donator.

 

ISTORICUL GRANTURILOR NORVEGIENE

Spaţiul Economic European (SEE) a luat fiinţă la 1 ianuarie 1994, odată cu intrarea în vigoare a Acordului semnat la 2 mai 1992 între Uniunea Europeană şi trei dintre statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS): Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, care prevedea crearea unei pieţe interne unice, guvernate de conceptul celor 4 libertăţi de circulaţie: a mărfurilor, serviciilor, capitalului şi persoanelor. Elveţia nu a aderat la SEE, însă a încheiat un acord bilateral cu UE în acest sens. În cadrul pieţei unice, cetăţenii şi operatorii economici au drepturi şi obligaţii egale.

Articolul 128 al Acordului SEE prevede faptul că atunci când un stat devine membru UE, acesta trebuie să solicite şi aderarea la SEE, astfel încât, odată cu valurile de lărgire ale Uniunii Europene, şi piaţa unică s-a extins.

Odată cu apariţia SEE au luat fiinţă şi schemele de finanţare nerambursabile cunoscute ca “Mecanismul Financiar SEE” (sau Granturile SEE), respectiv “Mecanismul Financiar Norvegian” (sau Granturile Norvegiene). Perioadele de programare sunt de câte 5 ani, iar odată cu expansiunea Uniunii Europene şi creşterea numărului de state beneficiare, şi alocările au crescut în mod substanţial.

 

PERIOADELE DE FINANŢARE   

Finanţările SEE şi MFN se acordă pe perioade de programare de câte 5 ani. Din anul 1994 şi până în prezent au existat 5 asemenea cicluri, cu Fonduri asigurate de către cele 3 ţări AELS, astfel:

  • Mecanismul Financiar 1994-1998: a finanţat programe în Grecia, Irlanda, Irlanda de Nord, Portugalia şi Spania în domeniile ce vizează protecţia mediului, educaţie şi pregătire, precum şi transporturile şi a beneficiat de o alocare de 500 mil. Euro;
  • Mecanismul Financiar 1999-2003: a finanţat programe în Grecia, Irlanda, Irlanda de Nord, Portugalia şi Spania în majoritate în domeniile ce vizează protecţia mediului (aprox. 93% din totalul bugetului), cuprinzând reabilitări urbane, reducerea poluării, protecţia moştenirii culturale, însă şi educaţia, transporturile şi cercetarea academică;
  • Granturile SEE şi Norvegiene în perioada 2004-2009 au fost concepute în conjuncţie cu extinderea Uniunii Europene din anul 2004, când 10 noi state au devenit atât membre UE, cât şi SEE. În 2007, odată cu aderarea României şi a Bulgariei, o nouă creştere a bugetului granturilor SEE şi Norvegian a fost necesară, astfel încât alocarea pentru perioada 2004-2009 s-a ridicat la 1.3 miliarde Euro;
  • Granturile SEE şi Norvegiene în perioada 2004-2009 au fost construite pentru a asigura finanţarea unor programe din 16 state beneficiare (incluzând Croaţia), iar alocarea se ridică la suma de 1.798 miliarde Euro. În vederea asigurării unei mai bune sustenabilităţi a proiectelor, modalitatea de administrare a granturilor a fost modificată, astfel încât gestionarea se face pe bază de programe multianuale, iar Punctele Naţionale de Contact joacă un rol determinant în managementul fondurilor, la nivel național.


PROGRAME ŞI PROIECTE 

Prin Granturile Norvegiene pentru perioada 2009-2014 sunt finanţate 61 de Programe, ce se implementează în cele 13 ţări care au aderat la Uniunea Europeană în anii 2004, 2007 şi 2013. Valoarea totală a finanţării pentru perioada de referinţă este de 804 mil. Euro, România beneficiind de o sumă de 115.2 mil. Euro, care o plasează pe locul doi din punct de vedere al dimensiunii bugetului alocat, după Polonia.

 

Implementarea Granturilor se realizează prin următoarele instituţii:

•Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe (MNAE) este organismul decizional în ceea ce priveşte funcţionarea mecanismului financiar;

•Oficiul Mecanismului Financiar (OMF), cu sediul la Bruxelles, asigură secretariatul asistenţei financiare asigurate prin Granturile Norvegiene. Acesta este afiliat la Asociaţia Europeană a Liberului Schimb - AELS (European Free Trade Association – EFTA), serveşte drept punct de contact pentru statele beneficiare şi raportează la Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe;

•Punctele Naţionale de Contact sunt entităţi publice ale statelor beneficiare, în general reprezentate de ministere sau agenţii publice specializate în managementul fondurilor europene, şi răspund de atingerea obiectivelor generale ale schemei de finanţare, exercitând atribuţii de management şi control asupra Programelor. Punctele Naţionale de Contact reprezintă statele beneficiare în relaţiile cu OMF şi MNAE în ceea ce priveşte derularea asistenţei financiare. În România, acest rol este jucat de către Ministerul Fondurilor Europene;

•Operatorii de Programe (OP) sunt autorităţi ale statelor beneficiare, în general instituţii publice, responsabile de managementul Programelor la nivel național. În cadrul atribuţiilor acestora, se regăseşte şi responsabilitatea de a asigura finanţarea proiectelor corespunzător cu criteriile convenite cu donatorul, precum şi monitorizarea implementării acestora;

•Partenerii de Programe sunt entităţi publice din statul donator, cu implicare directă şi strategică în programarea şi implementarea Programelor, mandataţi în acest sens de către finanţator;

•Ambasadele Norvegiei din statele beneficiare contribuie şi participă la dialogul dintre donator şi beneficiar, având un rol important în comunicare, însă neavând competenţe în gestionarea fondului.

O particularitate a Fondului Norvegian este aceea că o responsabilitate substantială în managementul fondului revine statelor beneficiare. Aceasta se exercită la nivelul fiecărui stat beneficiar prin Punctul Naţional de Contact, care deţine răspunderea generală a implementării ansamblului Programelor şi Operatorilor de Programe, care trebuie să ia măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia solicitanţilor finanţarea necesară, prin apeluri de proiecte, proiecte predefinite, precum şi să selecteze şi să monitorizeze realizarea proiectelor.

 

DOMENII DE FINANŢARE

Statele beneficiare agrează cu Norvegia, în calitate de stat donator, un set de Programe, adaptate nevoilor specifice ale beneficiarului, însă înscrise în nevoile şi cerinţele generale ale UE. Toate programele trebuie să fie astfel elaborate încât să respecte atât valorile europene, cât şi standardele legate de drepturile omului, bună guvernanţă, dezvoltare sustenabilă şi egalitate între genuri.

Granturile sunt destinate atât instituţiilor şi autorităţilor publice, cât şi organizaţiilor non-guvernamentale, învăţământului, cercetării şi mediului academic, având astfel o largă deschidere. În perioada de programare 2009-2 014, cea mai importantă cotă a finanţării este îndreptată către sectorul mediului şi a dezvoltării durabile, încluzând un segment important adresat schimbărilor climatice şi inovaţiei în domeniul industriei “verzi”. Însă şi alte domenii, cum ar fi sănătatea, educaţia, cercetarea, societatea civilă, justiţia şi dialogul social se regăsesc în ariile de finanţare. Un element specific Granturilor Norvegiene îl constituie preocuparea pentru îmbunătăţirea situaţiei minorităţilor, cu accent pe problematica ce decurge din specificitatea comunităţilor roma, un anumit cuantum din finanţare fiind destinat în mod explicit acestui scop.

Pe perioada de programare 2009-2014, Granturile Norvegiene cuprind următoarele domenii de finanţare:

CAPTURAREA ŞI STOCAREA CARBONULUI
Capturarea şi stocarea carbonului

INOVAŢIE ÎN INDUSTRIA VERDE
Inovaţie în industria verde

MUNCĂ DECENTĂ ŞI DIALOG TRIPARTIT
Fondul global pentru muncă decentă şi dialog tripartit

CERCETARE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT
CercetareÎnvăţământ

 

DEZVOLTARE UMANĂ ŞI SOCIALĂ
Consolidarea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale din România şi cele din NorvegiaCooperare transfrontalierăIniţiative în domeniul sănătăţii publicePromovarea egalităţii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată

JUSTIŢIE ŞI AFACERI INTERNE
Violenţă domestică şi violenţă bazată pe deosebirea de sex
Cooperare Schengen şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi a crimei organizate
Consolidarea capacităţii în cadrul sistemului judiciar şi a cooperării
Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate

PROGRAMELE FINANŢATE PRIN MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014 ÎN ROMÂNIA:

RO17: INOVARE ÎN INDUSTRIA VERDE

Alocarea programului: 29.700.000 Euro

Operator de Program: Innovation Norway (IN)

RO18: ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ŞI COOPERAREA INSTITUŢIONALĂ ÎNTRE INSTITUŢIILE PUBLICE, AUTORITĂŢI LOCALE ŞI REGIONALE ROMÂNEŞTI ŞI NORVEGIEN
Alocarea programului: 7.000.000 Euro7
Operator de Program: Punctul Focal Naţional (MFE)
Partener de program: Autoritatea Norvegiană pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor (Statens Strålevern)

RO19:INIŢIATIVE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
Alocarea programului: 21.104.000 Euro
Operator de Program: Ministerul Sănătăţii (MS)

RO20: VIOLENŢA DOMESTICĂ ŞI VIOLENŢA BAZATĂ PE DEOSEBIREA DE SEX
Alocarea programului: 4.000.000 Euro
Operator de Program: Ministerul Justiţiei (MJ)
Partener de program: Consiliul Europei (CoE) şi Directoratul Poliţiei Norvegiene (DPN)

RO21:COOPERAREA ÎN SPAŢIUL SCHENGEN ŞI COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE ŞI A INFRACŢIONALITĂŢII TRANSFRONTALIERE, INCLUSIV A TRAFICULUI ŞI A GRUPURILOR INFRACŢIONALE ITINERANTE
Alocarea programului: 5.300.000 Euro
Operator de Program: Ministerul Afacerilor Interne (MAI)
Partener de program: Directoratul Poliţiei Norvegiene (DPN)

RO23:SERVICII CORECŢIONALE, INCLUSIV SANCŢIUNI NON-PRIVATIVE DE LIBERTATE
Alocarea programului: 8.000.000 Euro
Operator de Program: Ministerul Justiţiei
Partenerul de program: Serviciile Corecţionale Norvegiene (SCN)

RO24:COOPERAREA ŞI ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII JUDICIARE
Alocarea programului: 8.000.000 Euro
Operator de Program: Ministerul Justiţiei (MJ)
Partenerul de program: Administraţia Tribunalelor din Norvegia (AT) şi Consiliul Europei (CoE)

RO25: COMBATEREA SARACIEI
Alocarea programului: 20.000.000 Euro
Operator de Program: Oficiul Mecanismului Financiar de la Bruxelles în parteneriat cu Deloitte Romania.

PA22:MUNCĂ DECENTĂ ŞI DIALOG TRIPARTIT
Alocarea programului: 1.152.000 Euro
Operator de Program: Innovation Norway (IN)